Lees meer

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een internationale norm (framework) voor informatiebeveiliging. De norm specificeert eisen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS).

Een ISMS is een systematische aanpak om informatie te beschermen door middel van risicobeheer. Het ISO 27001 framework omvat het identificeren van bedreigingen voor de informatiebeveiliging, het bepalen van de impact van die bedreigingen en het nemen van maatregelen om de risico's te verminderen. Een ISMS omvat ook het monitoren en bijwerken van de beveiligingsmaatregelen om te zorgen dat deze effectief blijven.

Organisaties kunnen ervoor kiezen om zich te laten certificeren volgens de ISO 27001-norm om te bewijzen dat ze voldoen aan de norm en dat ze de nodige maatregelen hebben genomen om de informatie die ze beheren te beschermen. Dit kan belangrijk zijn voor organisaties die gevoelige informatie verwerken, zoals financiële gegevens, medische gegevens, intellectueel eigendom of persoonlijk identificeerbare informatie.

Waarom ISO 27001 certificeren?

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties ervoor kiezen om zich te laten certificeren volgens de ISO 27001-norm:

 • Het biedt vertrouwen aan klanten en partners: Door te voldoen aan de ISO 27001-norm kunnen organisaties laten zien dat ze serieus omgaan met informatiebeveiliging en dat ze zich inzetten voor het beschermen van de informatie van klanten en partners. Dit kan het vertrouwen in de organisatie vergroten en de kans op zakelijke kansen en samenwerkingen vergroten.
 • Het helpt bij het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten: Veel regelgevende instanties en wetgevers vereisen dat organisaties voldoen aan bepaalde normen voor informatiebeveiliging. De ISO 27001-norm is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging en kan organisaties helpen te voldoen aan deze vereisten.
 • Het verbetert de interne beveiliging: Het implementeren van een ISMS volgens de ISO 27001-norm vereist dat organisaties hun processen en systemen voor informatiebeveiliging onder de loep nemen en identificeren waar verbeteringen nodig zijn. Dit kan leiden tot een betere beveiliging van interne systemen en processen.
 • Het verbetert de reputatie van de organisatie: Een ISO 27001-certificering kan bijdragen aan de reputatie van een organisatie door aan te tonen dat de organisatie zich actief inzet voor informatiebeveiliging. Dit kan belangrijk zijn voor organisaties die actief zijn in sectoren waarin informatiebeveiliging van cruciaal belang is, zoals de financiële sector of de gezondheidszorg.
 • Het kan kosten besparen: Door het implementeren van een ISMS en het verkrijgen van een ISO 27001-certificering kunnen organisaties de risico's op datalekken en andere beveiligingsincidenten verminderen. Dit kan kosten besparen op het gebied van dataherstel, reputatieschade en boetes voor niet-naleving van de wet- en regelgeving.

Wat is het verschil tussen ISO 27001 en ISO 27002?

ISO 27001 is een norm voor informatiebeveiliging die specificeert eisen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS). Een ISMS is een systematische aanpak om informatie te beschermen door middel van risicobeheer. De ISO 27001-norm is dus gericht op het proces van informatiebeveiliging.

ISO 27002 is een richtlijn voor informatiebeveiliging die best practices bevat voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen in een organisatie. De norm geeft aanbevelingen voor het beveiligen van verschillende typen informatie en systemen. Het biedt dus meer concrete en gedetailleerde informatie over beveiligingsmaatregelen.

Het belangrijkste verschil tussen beide normen is dat de ISO 27001-norm zich richt op het proces van informatiebeveiliging, terwijl de ISO 27002-norm zich richt op concrete maatregelen die organisaties kunnen nemen om informatie te beveiligen. De ISO 27001-norm is dus breder van opzet en heeft betrekking op het hele proces van informatiebeveiliging, terwijl de ISO 27002-norm meer gericht is op de uitvoering van specifieke beveiligingsmaatregelen. In de praktijk worden beide normen vaak samen gebruikt om een compleet en robuust Information Security Management System (ISMS) op te zetten.

Wat is de exacte en volledige checklist van ISO 27002?

De ISO 27002-norm is een richtlijn voor informatiebeveiliging die best practices bevat voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen in een organisatie. Het is echter belangrijk om op te merken dat ISO 27002 geen gedetailleerde checklist bevat, omdat de implementatie van beveiligingsmaatregelen sterk afhankelijk is van de context van de organisatie en de specifieke beveiligingsrisico's die moeten worden aangepakt.

In plaats van een exacte en volledige checklist te bieden, biedt de norm een set beveiligingsmaatregelen die organisaties kunnen overwegen om toe te passen. Deze maatregelen zijn onderverdeeld in 14 categorieën:

 • Beleid voor informatiebeveiliging
 • Organisatie van informatiebeveiliging
 • Beheer van bedrijfsmiddelen
 • Beveiliging van personeel
 • Toegangsbeveiliging
 • Cryptografie
 • Beveiliging van communicatie- en bedieningsprocessen
 • Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
 • Beheer van bedrijfscontinuïteit
 • Naleving
 • Systematisch beheer van informatiebeveiliging
 • Incidentbeheer
 • Beveiliging van informatie bij leveranciers
 • Relatiebeheer met gebruikers

Elke categorie bevat een aantal beveiligingsmaatregelen die organisaties kunnen toepassen om informatie te beveiligen. De norm geeft echter geen specifieke checklist of prioriteitslijst van maatregelen, omdat de keuze en implementatie van de maatregelen afhankelijk is van de specifieke risico's en behoeften van de organisatie. Het is daarom aan te raden om bij de implementatie van de beveiligingsmaatregelen een risicobeoordeling uit te voeren en de maatregelen te selecteren en implementeren die het meest effectief zijn voor de organisatie.

Wat houdt een ISO 27001-audit in?

Een ISO 27001-audit is een evaluatie van het Information Security Management System (ISMS) van een organisatie om te controleren of het voldoet aan de eisen van de ISO 27001-norm. Tijdens de audit onderzoeken de auditoren of het ISMS is ontworpen, geïmplementeerd en onderhouden in overeenstemming met de eisen van de norm.

De ISO 27001-audit omvat vaak de volgende stappen:

 • Voorbereiding: De auditor informeert de organisatie over het doel en de scope van de audit en maakt afspraken over de auditplanning en de documenten en informatie die nodig zijn voor de audit.
 • Documentatiebeoordeling: De auditor beoordeelt de documentatie van het ISMS, zoals beleidsdocumenten, procedures en werk-instructies, om te controleren of deze voldoen aan de eisen van de norm.
 • Interviews: De auditor interviewt medewerkers van de organisatie om te verifiëren of het ISMS daadwerkelijk in de praktijk wordt geïmplementeerd en of medewerkers zich bewust zijn van de beleidslijnen en procedures van het ISMS.
 • Fysieke inspectie: De auditor inspecteert de fysieke omgeving van de organisatie om te controleren of de beveiligingsmaatregelen die zijn opgenomen in het ISMS daadwerkelijk zijn geïmplementeerd.
 • Beoordeling van het risicobeheerproces: De auditor beoordeelt de manier waarop de organisatie risico's identificeert, beoordeelt, behandelt en monitort om ervoor te zorgen dat het risicobeheerproces effectief is.
 • Beoordeling van de prestaties: De auditor controleert of de organisatie prestatie-indicatoren gebruikt om de effectiviteit van het ISMS te meten en te verbeteren.
 • Rapportage: De auditor rapporteert zijn bevindingen aan de organisatie en geeft aanbevelingen voor verbeteringen indien nodig.

Als de organisatie slaagt voor de audit, kan deze een ISO 27001-certificering ontvangen. Het is echter belangrijk om op te merken dat een ISO 27001-certificering niet eenmalig is, maar dat de organisatie regelmatig opnieuw geaudit moet worden om te zorgen dat het ISMS blijft voldoen aan de norm en effectief blijft functioneren.

Is een ISO 27001 certificering verplicht?

Een ISO 27001-certificering is niet verplicht voor organisaties, tenzij dit vereist is door wet- of regelgeving of door klanten of partners. Er zijn echter sectoren waarin een ISO 27001-certificering vaak als standaard wordt beschouwd en waarin organisaties die deze certificering niet hebben, mogelijk minder kans maken op het verkrijgen van opdrachten of samenwerkingsverbanden. Dit is met name het geval in sectoren waarin de bescherming van gevoelige informatie, zoals financiële gegevens, medische gegevens, intellectueel eigendom of persoonlijk identificeerbare informatie, van cruciaal belang is.

Organisaties kunnen ervoor kiezen om zich te laten certificeren volgens de ISO 27001-norm om hun klanten en partners te laten zien dat ze serieus omgaan met informatiebeveiliging en dat ze zich inzetten voor het beschermen van de informatie die ze beheren. Het kan ook helpen bij het voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten en het verbeteren van de interne beveiliging van de organisatie. Het is echter belangrijk om op te merken dat de implementatie en certificering van een ISMS tijd en middelen vereist en dat het belangrijk is om af te wegen of de voordelen van certificering opwegen tegen de kosten.

Dekt een ISO 27001 certificering alle vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) af?

Een ISO 27001-certificering dekt niet alle vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) af, maar kan wel helpen bij de naleving van sommige vereisten. De AVG stelt specifieke eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de privacy van betrokkenen.

Een ISO 27001-certificering is gericht op het opzetten, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van een Information Security Management System (ISMS) om informatie te beschermen. Een ISMS volgens de ISO 27001-norm omvat ook maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens, maar de norm heeft niet specifiek betrekking op de naleving van de AVG.

Desondanks kunnen veel van de maatregelen die worden voorgeschreven door de ISO 27001-norm, zoals het uitvoeren van risicobeoordelingen, het implementeren van toegangscontroles en het trainen van medewerkers over informatiebeveiliging, helpen bij het voldoen aan sommige vereisten van de AVG. Het is echter belangrijk om op te merken dat de AVG specifieke eisen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens en dat organisaties moeten voldoen aan deze eisen, ongeacht of ze een ISO 27001-certificering hebben. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten zich daarom bewust zijn van de specifieke vereisten van de AVG en deze naleven.

Waarom is een ISO 27001 certificering zo belangrijk?

Een ISO 27001-certificering is belangrijk omdat het aantoont dat een organisatie voldoet aan de internationale norm voor informatiebeveiliging. Het certificaat bevestigt dat de organisatie een Information Security Management System (ISMS) heeft opgezet en geïmplementeerd dat voldoet aan de eisen van de ISO 27001-norm. Hier zijn enkele redenen waarom een ISO 27001-certificering belangrijk is:

 • Vertrouwen van klanten en partners: Een ISO 27001-certificering toont aan dat een organisatie serieus omgaat met informatiebeveiliging en dat het de nodige maatregelen heeft genomen om de informatie die het beheert te beschermen. Dit kan het vertrouwen van klanten en partners vergroten en de kans op zakelijke kansen en samenwerkingen vergroten.
 • Voldoen aan wettelijke vereisten: Veel wetgevers en regelgevende instanties vereisen dat organisaties voldoen aan bepaalde normen voor informatiebeveiliging. De ISO 27001-norm is een internationaal erkende norm voor informatiebeveiliging en kan organisaties helpen te voldoen aan deze vereisten.
 • Verbeterde interne beveiliging: Het implementeren van een ISMS volgens de ISO 27001-norm vereist dat organisaties hun processen en systemen voor informatiebeveiliging onder de loep nemen en identificeren waar verbeteringen nodig zijn. Dit kan leiden tot een betere beveiliging van interne systemen en processen.
 • Reputatie: Een ISO 27001-certificering kan bijdragen aan de reputatie van een organisatie door aan te tonen dat de organisatie zich actief inzet voor informatiebeveiliging. Dit kan belangrijk zijn voor organisaties die actief zijn in sectoren waarin informatiebeveiliging van cruciaal belang is, zoals de financiële sector of de gezondheidszorg.
 • Kostenbesparing: Door het implementeren van een ISMS en het verkrijgen van een ISO 27001-certificering kunnen organisaties de risico's op datalekken en andere beveiligingsincidenten verminderen. Dit kan kosten besparen op het gebied van dataherstel, reputatieschade en boetes voor niet-naleving van de wet- en regelgeving.

Wordt de ISO certificering geüpdatet?

Ja, de ISO-certificeringen worden regelmatig geüpdatet om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften en uitdagingen van de industrie en de samenleving. Het is belangrijk dat de normen up-to-date blijven om relevant te blijven en om de beste praktijken te bevorderen voor de betrokken sectoren.
ISO 27001 bijvoorbeeld, is voor het laatst bijgewerkt in 2022 en werd geactualiseerd om de norm beter af te stemmen op de behoeften van moderne organisaties en informatiebeveiligingsrisico's. Deze nieuwe versie bevat enkele kleine wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van 2013 om de norm beter af te stemmen op de huidige informatiebeveiligingsbehoeften van organisaties en om de consistentie tussen de verschillende ISO-normen te vergroten.

Het is belangrijk voor organisaties om op de hoogte te blijven van de meest recente versies van de ISO-normen en om hun processen en systemen aan te passen aan de nieuwe normen om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan de geldende normen en de beste praktijken blijven volgen voor hun industrie en sector.

Wat kost een ISO 27001 certificering?

De kosten voor het behalen van een ISO 27001-certificering kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van de organisatie, de complexiteit van de processen en systemen, de huidige staat van de informatiebeveiliging en de certificeringsinstantie waarmee de organisatie werkt.

Hier zijn enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de kosten van een ISO 27001-certificering:

 • Implementatiekosten: De kosten voor de implementatie van een Information Security Management System (ISMS) kunnen variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie. De implementatie van een ISMS kan omvatten: de uitvoering van risicobeoordelingen, de identificatie en implementatie van beveiligingsmaatregelen, de training van medewerkers en de documentatie van beleidslijnen en procedures.
 • Auditingkosten: Een ISO 27001-certificering vereist een onafhankelijke audit door een geregistreerde certificeringsinstantie. De kosten van de audit kunnen variëren afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie en de duur van de audit.
 • Certificeringskosten: Eenmaal gecertificeerd, moeten organisaties jaarlijkse onderhoudskosten betalen om de geldigheid van hun certificering te behouden.

De totale kosten van een ISO 27001-certificering kunnen variëren van enkele duizenden tot tienduizenden euro's, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de organisatie. Het is belangrijk om op te merken dat de kosten van de certificering slechts een deel zijn van de totale kosten van het opzetten en onderhouden van een effectief Information Security Management System. Het implementeren van effectieve beveiligingsmaatregelen en het onderhouden van een cultuur van informatiebeveiliging vereist regelmatige investeringen in tijd en middelen.

Hoe lang duurt een ISO 27001 certificering?

De duur van een ISO 27001-certificering kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte van de organisatie, de complexiteit van de processen en systemen en de kwaliteit van de documentatie van het Information Security Management System (ISMS).

Over het algemeen kan de certificering worden verdeeld in verschillende stappen die elk een bepaalde tijdsperiode in beslag nemen:

 • Voorbereiding: De voorbereidingsfase kan enkele weken tot enkele maanden duren, afhankelijk van de huidige staat van het ISMS en de inspanningen die nodig zijn om aan de ISO 27001-norm te voldoen.
 • Implementatie: De implementatiefase omvat het opzetten van het ISMS en het implementeren van beveiligingsmaatregelen om te voldoen aan de eisen van de norm. Deze fase kan enkele maanden tot een jaar duren, afhankelijk van de omvang en complexiteit van de organisatie.
 • Interne audit: Voordat een externe auditor wordt ingezet om de ISO 27001-certificering te verlenen, moeten organisaties een interne audit uitvoeren om te verifiëren dat het ISMS effectief werkt en voldoet aan de eisen van de norm. De duur van de interne audit kan variëren van enkele dagen tot enkele weken, afhankelijk van de grootte van de organisatie en het ISMS.
 • Externe audit: De externe audit wordt uitgevoerd door een onafhankelijke certificeringsinstantie en kan enkele dagen tot enkele weken in beslag nemen, afhankelijk van de grootte en complexiteit van de organisatie.

Na succesvolle afronding van de externe audit wordt de ISO 27001-certificering toegekend.

Hoe lang blijft een ISO 27001 certificering geldig?

De geldigheid van de certificering is in de regel 3 jaar, met jaarlijkse controle-audits om te controleren of het ISMS nog steeds voldoet aan de eisen van de norm. Het is echter belangrijk om op te merken dat de implementatie en het onderhoud van een effectief ISMS en de bijbehorende certificering een voortdurend proces is dat regelmatige investeringen in tijd en middelen vereist.

Hoe haal je een ISO 27001 certificering, wat zijn de eerste stappen?

Het behalen van een ISO 27001-certificering vereist dat een organisatie een Information Security Management System (ISMS) opzet en implementeert dat voldoet aan de eisen van de ISO 27001-norm. Hier zijn enkele stappen die organisaties kunnen nemen om een ISO 27001-certificering te behalen:

 • Bepaal de scope: Het is belangrijk om te bepalen welke delen van de organisatie en welke informatiesystemen onder de scope van de ISO 27001-certificering vallen. Dit omvat het identificeren van de relevante wettelijke en regelgevende vereisten en de behoeften van klanten en partners.
 • Voer een risicobeoordeling (risico-inventarisatie) uit: Een risicobeoordeling is de basis van het ISMS en helpt bij het identificeren van informatiebeveiligingsrisico's in de organisatie. Dit omvat het identificeren van de activa die moeten worden beschermd, de dreigingen die van invloed kunnen zijn op deze activa en de kwetsbaarheden van de systemen die deze activa ondersteunen.
 • Implementeer beveiligingsmaatregelen: Op basis van de uitkomsten van de risicobeoordeling, moet de organisatie beveiligingsmaatregelen implementeren om de geïdentificeerde risico's te verminderen. Dit kan het opzetten van toegangscontroles, het uitvoeren van regelmatige software-updates, het trainen van medewerkers over informatiebeveiliging en het opzetten van een incidentresponsplan omvatten.
 • Stel documentatie op: Het ISMS vereist een reeks documenten, waaronder een informatiebeveiligingsbeleid, procedures, instructies en een beveiligingsplan. Deze documenten moeten worden opgesteld en onderhouden om te voldoen aan de eisen van de ISO 27001-norm.
 • Voer interne audits uit: Interne audits zijn een belangrijk onderdeel van het ISMS en helpen bij het identificeren van gebieden voor verbetering. Het is belangrijk om regelmatig interne audits uit te voeren om te verifiëren dat het ISMS effectief werkt en voldoet aan de eisen van de ISO 27001-norm.
 • Voer een externe audit uit: De laatste stap is om een externe audit uit te voeren door een onafhankelijke certificeringsinstantie. Als de organisatie voldoet aan de eisen van de norm, wordt de ISO 27001-certificering toegekend.

Het implementeren en onderhouden van een ISMS kan veel tijd en middelen vereisen, dus het is belangrijk om voldoende tijd en middelen te investeren in het proces en de juiste expertise in te huren.

Hoe kan je controleren of een organisatie of bedrijf een ISO 27001 certificering heeft?

Om te controleren of een organisatie of bedrijf een ISO 27001-certificering heeft, kun je het volgende doen:

 • Vraag het aan het bedrijf zelf: Het bedrijf kan je vertellen of het een ISO 27001-certificering heeft en wanneer het is uitgegeven. Je kunt deze informatie opvragen via e-mail of telefonisch contact.
 • Zoek op de website van het bedrijf: Het bedrijf kan de ISO 27001-certificering op zijn website vermelden en kan daar ook een kopie van de certificering publiceren. Zoek naar een sectie over informatiebeveiliging of certificeringen.
 • Raadpleeg de website van de certificeringsinstantie: ISO 27001-certificeringen worden verstrekt door geregistreerde certificeringsinstanties. Zoek op de website van de certificeringsinstantie om te controleren of het bedrijf een geldige certificering heeft en wanneer deze is uitgegeven.
 • Raadpleeg online directories: Er zijn online directories beschikbaar waarin gecertificeerde organisaties worden vermeld, zoals de database van gecertificeerde bedrijven op de website van ISO.

Het is belangrijk om op te merken dat een ISO 27001-certificering een momentopname is en dat organisaties jaarlijkse audits moeten doorstaan om de geldigheid van hun certificering te behouden. Controleer daarom altijd de datum van de certificering en of deze nog steeds geldig is.

Is de beveiliging van organisatie gegarandeerd als deze een ISO 27001 certificering heeft?

Een ISO 27001-certificering garandeert niet per definitie dat de informatiebeveiliging van een organisatie volledig en onvoorwaardelijk is gegarandeerd. Het certificaat geeft aan dat de organisatie een Information Security Management System (ISMS) heeft geïmplementeerd dat voldoet aan de eisen van de ISO 27001-norm en dat de organisatie periodiek wordt geaudit om te verifiëren dat het ISMS effectief werkt.

Echter, een ISO 27001-certificering is wel een sterke indicatie dat een organisatie voldoet aan de internationale normen voor informatiebeveiliging en dat het ISMS van de organisatie wordt gecontroleerd en verbeterd volgens de beste praktijken. Het is belangrijk om op te merken dat informatiebeveiliging een voortdurend proces is dat regelmatige investeringen in tijd en middelen vereist en dat een certificering een momentopname is. Het is daarom aanbevolen dat organisaties blijven werken aan continue verbetering van hun informatiebeveiliging, ook nadat ze een certificering hebben behaald.

Stel een organisatie hier dan ook vragen over als je met ze gaat werken. Je kunt ze bijvoorbeeld vragen hoe ze hun ISMS onderhouden en welke acties ze verrichten om te zorgen dat beveiligingsmaatregelen goed blijven werken.

Bestaat er een alternatief voor een ISO 27001 certificering?

Ja, er zijn alternatieve methoden en normen voor informatiebeveiliging die organisaties kunnen gebruiken in plaats van een ISO 27001-certificering. Enkele voorbeelden zijn:

 • NIST Cybersecurity Framework: Het NIST Cybersecurity Framework is een set richtlijnen voor informatiebeveiliging ontwikkeld door de National Institute of Standards and Technology (NIST) in de Verenigde Staten. Het raamwerk biedt een gestructureerde aanpak voor het beheer van informatiebeveiligingsrisico's en is gericht op het bevorderen van veerkrachtige en responsieve organisaties.
 • CIS Controls: De CIS Controls zijn een set van beveiligingscontroles ontwikkeld door het Center for Internet Security. Deze controles zijn gericht op de basisprincipes van informatiebeveiliging en helpen organisaties om hun beveiligingsstrategie te prioriteren en te focussen op de belangrijkste beveiligingsmaatregelen.
 • GDPR: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) is een wetgeving van de Europese Unie die gericht is op het beschermen van de privacy van persoonlijke gegevens van EU-burgers. Het is verplicht voor organisaties om te voldoen aan de vereisten van de GDPR als ze persoonlijke gegevens van EU-burgers verwerken.

Het is belangrijk om op te merken dat de keuze van een norm of raamwerk afhankelijk is van de behoeften en doelstellingen van de organisatie en dat het kiezen van een alternatief voor de ISO 27001-certificering niet noodzakelijk betekent dat de organisatie minder aandacht besteedt aan informatiebeveiliging. Het is raadzaam om te kiezen voor een raamwerk of norm die het beste past bij de informatiebeveiligingsbehoeften en doelstellingen van de organisatie.

Kan je de beveiliging van een organisatie ook optimaliseren zonder certificering?

Ja, het is mogelijk om de beveiliging van een organisatie te optimaliseren zonder een ISO 27001-certificering te behalen. Een certificering is namelijk geen vereiste voor het implementeren van een effectief Information Security Management System (ISMS) en het bereiken van een hoog niveau van informatiebeveiliging.

Hier zijn enkele stappen die organisaties kunnen nemen om hun informatiebeveiliging te verbeteren zonder een ISO 27001-certificering:

 • Identificeer en beoordeel risico's: Het is belangrijk om regelmatig risico-evaluaties uit te voeren om te identificeren welke bedreigingen een risico vormen voor de organisatie en welke maatregelen kunnen worden genomen om deze risico's te verminderen.
 • Implementeer beveiligingsmaatregelen: Implementeer technische, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen om de informatiebeveiliging te verbeteren. Dit omvat maatregelen zoals toegangscontroles, regelmatige software-updates, gegevensencryptie, beveiligde back-ups en bewaking van beveiligingsgebeurtenissen.
 • Zorg voor bewustwording en training: Het trainen van medewerkers over informatiebeveiliging is een belangrijke stap om de risico's van menselijke fouten en nalatigheid te verminderen.
 • Voer regelmatig interne audits uit: Regelmatige interne audits helpen bij het identificeren van gebieden voor verbetering en zorgen ervoor dat het ISMS effectief werkt en voldoet aan de eisen van de organisatie en de wetgeving.
 • Houd het beleid en de procedures up-to-date: Het is belangrijk om beleidslijnen en procedures regelmatig te herzien en bij te werken om ervoor te zorgen dat ze actueel blijven en blijven voldoen aan de veranderende behoeften van de organisatie en de wetgeving.

Hoewel een ISO 27001-certificering een gestructureerde aanpak biedt voor het implementeren en onderhouden van een ISMS, zijn er alternatieve methoden om de informatiebeveiliging van een organisatie te verbeteren. Het is belangrijk om de beste methode te kiezen die past bij de specifieke behoeften en doelstellingen van de organisatie.

TT3P biedt haar opdrachtgevers cyber risico inventarisaties en interne audits aan. Zo is het dus mogelijk om zonder certificering toch gestructureerd aan informatiebeveiliging te werken. Een absolute ‘must’ voor organisaties in deze tijd.