Lees meer

Wat is NEN 7510?

NEN 7510 is een Nederlandse standaard voor informatieveiligheidsbeheer in zorgorganisaties. Het specificeert de vereisten voor informatieveiligheid in de gezondheidszorg en is van toepassing op alle informatieverwerking binnen de gezondheidszorg, inclusief patiëntinformatie, administratieve informatie en financiële informatie.

De standaard is gebaseerd op de internationale standaard voor informatieveiligheidsbeheer, ISO 27001, maar met aanvullende vereisten die specifiek zijn voor de gezondheidszorgsector. Het doel van NEN 7510 is om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gezondheidsinformatie te waarborgen, evenals bescherming tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van dergelijke informatie.

Compliance met NEN 7510 is verplicht voor alle zorgorganisaties in Nederland die gezondheidsinformatie verwerken, waaronder ziekenhuizen, klinieken, medische praktijken en andere zorgaanbieders. De standaard is bedoeld om zorgorganisaties te helpen ervoor te zorgen dat hun informatieveiligheidspraktijken effectief, consistent en in lijn zijn met de beste praktijken in de gezondheidszorgsector.

Waarom NEN 7510 certificeren?

Het certificeren van NEN 7510 is belangrijk voor zorgorganisaties om verschillende redenen:

 • Wettelijke verplichting: Het is een wettelijke verplichting voor zorgorganisaties in Nederland om te voldoen aan NEN 7510 en het certificaat te behalen.
 • Vertrouwen: Het behalen van het NEN 7510-certificaat geeft patiënten en andere belanghebbenden het vertrouwen dat de organisatie voldoet aan de hoogste normen voor informatieveiligheid in de gezondheidszorg.
 • Concurrentievoordeel: Zorgorganisaties die het NEN 7510-certificaat hebben behaald, hebben een concurrentievoordeel ten opzichte van organisaties die dat niet hebben, omdat het aantoont dat de organisatie effectieve beheersmaatregelen heeft geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gezondheidsinformatie te waarborgen.
 • Risicobeheersing: Het implementeren van de beheersmaatregelen die vereist zijn voor NEN 7510-certificering helpt zorgorganisaties om de risico's van inbreuken op de informatieveiligheid te beheersen en te verminderen.

Wat kost een NEN 7510 certificering?

De kosten van een NEN 7510-certificering kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte en complexiteit van de organisatie, de huidige status van de informatieveiligheid en de gekozen certificeringsinstantie. Over het algemeen kunnen de kosten van een NEN 7510-certificering variëren van enkele duizenden tot tienduizenden euro's.

De kosten van een NEN 7510-certificering omvatten doorgaans:

 • Kosten van voorbereiding: Dit omvat de kosten van het ontwikkelen en implementeren van de beheersmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de NEN 7510 standaard.
 • Kosten van de certificeringsaudit: Dit zijn de kosten van het uitvoeren van een onafhankelijke audit door een gecertificeerde instantie om te bepalen of de organisatie voldoet aan de vereisten van de standaard.
 • Kosten van jaarlijkse hercertificering: Na het behalen van het NEN 7510-certificaat, moet de organisatie jaarlijks een hercertificeringsaudit ondergaan om de geldigheid van het certificaat te behouden.
 • Overige kosten: Dit kunnen kosten zijn voor bijvoorbeeld het inhuren van externe consultants, het trainen van medewerkers en het aanschaffen van beveiligingssoftware of hardware.

Wat is het verschil tussen de ISO 27001 norm en NEN 7510 norm?

ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging, terwijl NEN 7510 een Nederlandse norm is die specifiek is ontwikkeld voor de gezondheidszorg. Hieronder staan enkele belangrijke verschillen tussen ISO 27001 en NEN 7510:

 • Toepassingsgebied: ISO 27001 is van toepassing op alle soorten organisaties, terwijl NEN 7510 specifiek is ontwikkeld voor de gezondheidszorg.
 • Aanvullende vereisten: NEN 7510 bevat aanvullende vereisten specifiek voor de gezondheidszorgsector, naast de vereisten van ISO 27001.
 • Interpretatie van normen: NEN 7510 biedt specifieke interpretatie en richtlijnen voor de toepassing van de norm in de gezondheidszorg, terwijl ISO 27001 minder specifiek is en geen branchespecifieke richtlijnen biedt.
 • Certificering: Organisaties die willen voldoen aan ISO 27001 kunnen zich laten certificeren door een geaccrediteerde certificeringsinstantie. Voor NEN 7510-certificering moeten organisaties zich laten certificeren door een geaccrediteerde instantie die specifiek is geautoriseerd om NEN 7510-certificeringen uit te voeren.

Ondanks deze verschillen hebben ISO 27001 en NEN 7510 beide hetzelfde doel: het beschermen van informatie tegen bedreigingen en het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie. Veel van de vereisten van NEN 7510 komen overeen met die van ISO 27001, waardoor organisaties die al gecertificeerd zijn voor ISO 27001, de basisvereisten voor NEN 7510 feitelijk al hebben geïmplementeerd.

Wat zijn de exacte extra vereisten van NEN 7510 vs ISO 27001?

NEN 7510 bevat aanvullende vereisten die specifiek zijn voor de gezondheidszorgsector en die niet voorkomen in de ISO 27001-norm. Hieronder staan enkele van de belangrijkste extra vereisten die in NEN 7510 voorkomen:

 • Beheer van patiëntinformatie: De norm vereist dat zorginstellingen beheersmaatregelen implementeren voor het beheer van patiëntinformatie, inclusief toegangscontrole, bewaring en vernietiging van patiëntinformatie en het beheer van patiëntinformatie in geval van een bedrijfscontinuïteit of ramp.
 • Zorg specifieke beveiligingsmaatregelen: De norm vereist dat zorginstellingen specifieke beveiligingsmaatregelen implementeren die gerelateerd zijn aan de specifieke bedrijfsprocessen en informatiesystemen die gebruikt worden in de zorgsector. Dit omvat bijvoorbeeld beveiliging van medische apparatuur en systemen voor elektronische patiëntendossiers.
 • Autorisatie van zorgverleners: De norm vereist dat zorginstellingen een adequaat autorisatieproces implementeren om te bepalen welke zorgverleners toegang hebben tot patiëntinformatie en welke toegangsrechten ze hebben.
 • Verantwoordelijkheid van het management: De norm vereist dat het management van de zorginstelling verantwoordelijkheid neemt voor de informatiebeveiliging in de organisatie en de implementatie van adequate beheersmaatregelen.
 • Meldplicht datalekken: De norm vereist dat zorginstellingen een procedure hebben voor het melden van datalekken aan de toezichthouder en aan de betrokken personen. Dat is overigens ook gewoon een verplichting uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Deze extra vereisten zijn dus specifiek voor de gezondheidszorgsector en bieden aanvullende richtlijnen voor het implementeren van effectieve beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging. Het naleven van NEN 7510 is verplicht voor alle zorginstellingen in Nederland die gezondheidsinformatie verwerken.

Is een NEN 7510 certificering ook geschikt voor organisaties die niet in de zorg actief zijn?

Hoewel NEN 7510 specifiek is ontwikkeld voor de gezondheidszorgsector, kan het toch nuttig zijn voor organisaties die niet in de zorg actief zijn. De norm bevat algemene principes en eisen voor informatiebeveiliging die ook van toepassing zijn op andere sectoren. Organisaties kunnen daarom de principes en richtlijnen van NEN 7510 toepassen om hun eigen informatiebeveiligingsbeleid te verbeteren en te voldoen aan internationale normen, zoals ISO 27001. Al is het alleen al omdat NEN 7510 een risicoanalyse vereist op basis van een checklist die voor elke organisatie van toegevoegde waarde is.

Door het implementeren van de beheersmaatregelen die vereist zijn voor NEN 7510-certificering, kunnen organisaties hun risico op inbreuken op de informatieveiligheid beperken en de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van hun informatie verbeteren. Het behalen van een NEN 7510-certificering kan bovendien het vertrouwen van klanten, leveranciers en andere belanghebbenden in de organisatie vergroten.

Wat is het verschil tussen NEN 7510 en NEN 7512 en NEN 7513?

NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 zijn allemaal normen voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorgsector, maar ze richten zich op verschillende aspecten van informatiebeveiliging. Hieronder staan de belangrijkste verschillen tussen de drie normen:

 • NEN 7510: NEN 7510 is een algemene norm voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorgsector en specificeert de eisen voor informatiebeveiliging in alle soorten informatie-verwerking binnen de gezondheidszorg.
 • NEN 7512: NEN 7512 specificeert de eisen voor veilige uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners en patiënten. De norm heeft betrekking op de identificatie, authenticatie en autorisatie van patiënten en zorgverleners bij de uitwisseling van medische gegevens.
 • NEN 7513: NEN 7513 specificeert de eisen voor de opslag van medische gegevens in een elektronisch patiëntendossier (EPD). De norm heeft betrekking op de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van medische gegevens in een EPD.

Hoewel de normen zich op verschillende aspecten van informatiebeveiliging richten, zijn ze wel onderling verbonden en complementair. Organisaties in de gezondheidszorgsector moeten daarom rekening houden met de eisen van alle drie de normen om een effectief en veilig informatieverwerkings- en uitwisselingssysteem te hebben.

Wat is de exacte volledige NEN 7510-checklist?

Er is geen exacte volledige NEN 7510-checklist beschikbaar, omdat de norm niet in de vorm van een checklist is geschreven. NEN 7510 specificeert de eisen voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorgsector en beschrijft de principes en richtlijnen voor het implementeren van adequate beheersmaatregelen.

Het implementeren van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging kan echter wel worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria die zijn afgeleid van de NEN 7510-norm. Een beoordelingscriteria of checklist kan bestaan uit een reeks vragen die helpen bij het beoordelen van de implementatie van beheersmaatregelen voor informatiebeveiliging.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van mogelijke vragen die in een beoordelingscriteria of checklist voor NEN 7510 kunnen voorkomen:

 • Is er een informatiebeveiligingsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd dat voldoet aan de eisen van NEN 7510?
 • Zijn de rollen en verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging binnen de organisatie duidelijk gedefinieerd?
 • Is er een risicobeheerproces geïmplementeerd om risico's van inbreuken op de informatieveiligheid te identificeren, te beoordelen en te beheersen?
 • Is er een procedure voor de beveiliging van fysieke beveiligingselementen, zoals computers, servers en opslagmedia?
 • Is er een toegangsbeheerproces geïmplementeerd om de toegang tot vertrouwelijke informatie te beperken tot geautoriseerde personen?
 • Wordt er periodiek een beveiligingsaudit uitgevoerd om de effectiviteit van de beheersmaatregelen te beoordelen?
 • Worden medewerkers regelmatig getraind en geïnformeerd over informatiebeveiligingskwesties en de vereisten van NEN 7510?
 • Is er een procedure voor het melden van datalekken en wordt deze regelmatig bijgewerkt en getest?
 • Is er een procedure voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en wordt deze regelmatig bijgewerkt en getest?

Hoewel dit slechts een aantal voorbeelden zijn, kunnen ze helpen bij het beoordelen van de implementatie van de vereisten van NEN 7510 voor informatiebeveiliging in de gezondheidszorgsector.